Talsu partnerība  
Aktualitātes | Par biedrību | Publicitāte. Iedzīvotāju iesaiste. | Sadarbības projekti | Kontakti
LEADER 2023-2027 plānošanas periods
LEADER 2014-2020 planošanas periods
LEADER 2007-2013 planošanas periods
Talsu partnerība
Ezera iela 5, Talsi, Talsu novads, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

LEADER
projektu karte

 


81824

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums.
23.10.2017


   

 Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

 

Biedrības „Talsu rajona partnerība” sludinājums.

Biedrība „Talsu rajona partnerība” informē, ka atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšana Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības (EJZF) fonda Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 43.02. „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātēs: 43.02.1. „Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas akvakultūras produktu piegādes posmos” un 43.02.2. „Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs” turpināsies līdz 2017.gada 17.novembrim.

Termiņš, kad tiks noslēgta projektu iesnieguma pieņemšanas kārta

2017.gada 17. novembris.

Sludinājuma kopsumma

492 343,79 EUR

Projektu īstenošanas termiņš

1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana - projekta īstenošanas termiņš ir 2 gadi no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Mērķis

Veicināt piekrastes uzņēmumu attīstību un inovāciju ieviešanu.

Rīcība - EJZF 1

„ Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana”

Atbalsta apmērs

492 343,79 EUR

Atbilstošā MK Noteikumu Nr.605 6.punktā minētā darbība

6.1) Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos.

6.2) Darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs.

Rīcības apraksts

Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt VRG darbības teritorijā esošos piekrastes uzņēmumus, sniedzot atbalstu saimnieciskās darbības uzlabošanai, t.sk. ražošanas procesa uzlabošanai, tirdzniecības veicināšanai, zivsaimniecības uzņēmumu darbības uzsākšanai , uzņēmuma teritorijas labiekārtošanai. Atbalsts iespējams speciālā transporta iegādei (saldētava, autoveikals u.c. ar zivsaimniecību saistītu), pamatlīdzekļu iegāde, uzglabāšanas telpu un/vai remonta telpu nodrošināšana.

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts arīsaimniecisko darbību dažādošanai zivsaimniecības un jūras ekonomikas nozarēs (jūras transports, piekrastes tūrisma attīstīšana un pakalpojumu dažādošana, zivju produkcijas tirdzniecība).

Īpašs atbalsts ir projektiem inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanai. Inovatīvs projekts ir projekts , kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam par inovatīvo risinājumu identificēšanu un atbilstības kritērijiem to noteikšanai (sk. 2.3. nodaļa „Inovatīvo risinājumu identificēšana un attīstības kritēriji to noteikšanai”).

Iespējams veidot kopprojektus – projektus, kurā investīcijas paredzēts izmantot kopīgi un kuru iesniedz:

  1. Biedrība, kas vismaz gadu pirms projekta iesniegšanas reģistrēta un kuras biedriem (vismaz trīs) komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība un akvakultūra.

  2. Vietējā pašvaldība , lai nodrošinātu zivsaimniecības uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidi vismaz divām juridiskām personām, kas veic saimniecisko darbību zvejniecībā vai akvakultūrā.

Rīcības ietvaros atbalsts paredzēts jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādei, būvniecībai un ar to saistītām aktivitātēm, jaunu būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana. Ja kopprojektu plāno sniegt biedrība, tad atbalsts tiks sniegts arī vietējās produkcijas mārketinga izmaksām:

  • Reklāmas izdevumi vietējās rīcības grupas teritorijā;

  • Internetveikala izveides izdevumi.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ( euro )

100 000 euro - būvniecības projektiem, ja ieguldījumi būvniecībā uzņēmējdarbības infrastruktūras izveidei ir vismaz 70% no projekta attiecināmo izmaksu summas.

50 000 euro pārējiem projektiem.

Maksimālā atbalsta intensitāte (%)

70 % - inovatīviem projektiem

80 % - kopprojektam

80% - ja projekts ir saistīts ar piekrastes zvejniecību

50 % - MVU, sīkie (mikro)

30 % - lielie uzņēmumi

Darbības teritorija

  • Rojas novads,

  • Mērsraga novads.

EJZF VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

11.tabula

I

EJZF 1 „Zivsaimniecības uzņēmumu attīstība, darbību dažādošana un sezonalitātes ietekmes mazināšana”

1.

Atbilstības kritēriji

1.1.

Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz biedrības „Talsu rajona partnerība” sabiedrības virzītu attīstības stratēģiju, tas atbilst Rīcībai.

Ja iesniegtais projekta pieteikums nav atbilstošs Rīcībai, tas tālāk netiek vērtēts.

1.2.

Projekta īstenošanas vieta ir biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija (Rojas un Mērsraga novadi).

Ja iesniegtā projekta pieteikuma īstenošanas vieta nav biedrības „Talsu rajona partnerība” teritorija, projekta pieteikums tālāk netiek vērtēts.

II.

Administratīvie kritēriji

Max punktu skaits

Atsauce uz veidlapu [4]

2.1.

Projekta iesnieguma iesniegšana.

1

Projekta iesniegums kopumā

2.2.

Projekta iesniegumam pievienoti visi pavaddokumenti.

0,5

D.daļa

2.3.

Atbalsta pretendenta iesniegto projektu skaits izsludinātajā projektu konkursa kārtā, konkrētajā rīcībā.

0,5

Projekta iesniegumu saraksts

Kopā

2

III.

Kvalitatīvie kritēriji

3.1.

Projektā plānotā rīcība, mērķis, darbības, īstenošanas vieta un nepieciešamība ir skaidri saprotama un pamatota.

2

B1; B2; B4.1.; B5

3.2.

Projekta iesniedzēja pamatdarbība ir zivsaimniecība

Atbilst

A1;A2; C1

Neatbilst

3.3.

Plānotais produkts vai pakalpojums ir inovatīvs VRG teritorijā.

Atbilst

B3

Neatbilst -

3.4.

Veikta tirgus izpēte, aprakstīta produkta/pakalpojuma pārdošanas stratēģija, skaidri pamatota mērķauditorija.

2

B4; B4.1.

3.5.

Projekts ir vērsts uz sezonalitātes mazināšanu.

2

B4.1.

3.6.

Projekts ir vērsts uz darbību dažādošanu.

2

B2; B4.1.

3.7.

Projektā norādītas aktivitātes publicitātes nodrošināšanai un informācijas izplatīšanai.

2

B13

3.8.

Aprakstīta projekta rezultāta uzturēšana pēc projekta ieviešanas (projekta dzīvotspēja).

2

B14

3.9.

Norādīti riski, to novēršanas iespējas.

2

B4.1; B14

3.10.

Projekta rezultāts nodarbinātības veicināšanā – radītas jaunas darba vietas (par

2

B6

3.11.

Norādīta projekta izmaksu atbilstība projekta rezultātiem.

2

B4.3.; B7; B8; B9

3.12.

Tiek īstenots kā kopprojekts.

Atbilst

B3

Neatbilst

Minimālais iegūstamais punktu skaits

12

IV.

Specifiskie kritēriji

4.1.

Pie vienāda punktu skaita, priekšroka projektam, kas ieguvis augstāku punktu skaitu 3.10. kritērijā. Ja kritērijs 4.1. nenosaka vērtējumu, tiek piemērots kritērijs 4.2.

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Vērtēšanas kopsavilkums

4.2.

Ja

Papildus tiek piešķirti 0,01 punkti

Vērtēšanas kopsavilkums

Ar biedrības „Talsu rajona partnerība” SVVA stratēģiju 2015.-2020.gadam un Vērtēšanas kritēriju METODIKU var iepazīties un projekta iesniegumus iesniegt papīra dokumenta formā biedrības birojā Kr.Valdemāra iela 21a, Talsi, Talsu novads, LV - 3201.

Elektroniski SVVA stratēģija un Vērtēšanas kritēriju METODIKA pieejama biedrības mājas lapā: www.talsupartneriba.lv, Lauku atbalsta dienesta (LAD) mājas lapā: www.lad.gov.lv.

Kontaktpersona: administratīvā vadītāja Lolita Pļaviņa – tel. 22328884, talsu.partneriba@inbox.lv. 

Projekta iesniegumus var iesniegt arī elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kā arī elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegums nosūtāms uz e-pastu: lad@lad.gov.lv.
      Atpakaļ
<< Jūnijs 2024 >>
POTCPSSv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Biedrības "Talsu partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLAAtbalsta Zemkopības monistrija un Lauku atbalsta dienests

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2024-06-06 13:01:07