Talsu partnerība  
Aktualitātes | LEADER 2014-2020 plānošanas periods | Par biedrību | Publicitāte. Iedzīvotāju iesaiste. | Sadarbības projekti | LEADER 2007-2013 plānošanas periods | Kontakti
Talsu partnerība
Ezera iela 5, Talsi, Talsu novads, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

LEADER
projektu karte

 


16616

"Talsu rajona partnerība" izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa III kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
01.08.2011


Projekta iesniegumus pieņems no 2011. gada 2. septembrim līdz 2011. gada 2. oktobrim.
III kārtas ietvaros pieejamais finansējums Ls 193177,02.
Projektu īstenošanas ilgums ir 2 gadi pēc tam, kad LAD ir pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:

413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
 
1.aktivitāte “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program¬mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”.

1.1.1. Rīcība: Prasmju attīstības iespējas un informācijas pieejamība mērķa grupām. Pieejamais finansējums –20029.71 LVL
Rīcības mērķis:
radīt piemērotu infrastruktūru pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem, stimulējot un atbalstot sociālo grupu iedzīvotāju izglītošanu, informēšanu un prasmju apguvi, aktivizējot tos sociālai un ekonomiskai darbībai.
Plānotās darbības: jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

2.1.1.Rīcība- Sociālo/saimniecisko pakalpojumu centru izveide/ darbības paplašināšana un iekārtošana. Pieejamais finansējums- 20029.71 LVL
Rīcības mērķis:
  atbalstīt un stimulēt kvalitatīvu sociālo un saimniecisko pakalpojumu un preču pieejamību iedzīvotājiem, veicināt sociālo pakalpojumu pieejamība laukos un sociālās izslēgtības mazināšanu, nodrošināt aktīvāko iedzīvotāju sadarbību to radīšanā un pieejamības nodrošināšana visiem.
Plānotās darbības: jaunu centru ierīkošana vai esošo paplašināšana, pakalpojumu pieejamībai vietējiem iedzīvotājiem.

 2.2.1.Rīcība- Kopīga vai īpaša(t.sk. vizuāli uzlabta) noformējuma attīstīšana atsevišķu preču grupām vai precēm. Pieejamais finansējums- 10014.86 LVL
Rīcības mērķis:
  atbalstīt un stimulēt kvalitatīvu sociālo un saimniecisko pakalpojumu un preču pieejamību iedzīvotājiem, veicināt sociālo pakalpojumu pieejamība laukos un sociālās izslēgtības mazināšanu, nodrošināt aktīvāko iedzīvotāju sadarbību to radīšanā un pieejamības nodrošināšana visiem.
Plānotās darbības: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
2.aktivitāte
- iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro¬grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

 1.2.1. Rīcība- Kultūras, sporta un informācijas/izglītošanas centru izveide/darbības paplašināšana un iekārtošana. Pieejamais finansējums 50074.28 LVL
Rīcības mērķis:
  stimulēt un atbalstīt visu sociālo grupu iedzīvotājus izglītošanā, informēšanā, prasmju ieguvē, aktivizējot tos sociālai un ekonomiskai darbībai, savstarpējai izpratnei un sadarbībai teritorijas attīstīšanā
Plānotās darbības: jauna centra ierīkošana vai esošā paplašināšana, centra labiekārtošana un aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

2.2.2.Rīcība - Nodarbinātības iespēju vairošana, īpaši iesaistot sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas. Pieejamais finansējums- 20029.71 LVL  
Rīcības mērķis: atbalstīt un stimulēt kvalitatīvu sociālo un saimniecisko pakalpojumu un preču pieejamību iedzīvotājiem, veicināt sociālo pakalpojumu pieejamība laukos un sociālās izslēgtības mazināšanu, nodrošināt aktīvāko iedzīvotāju sadarbību to radīšanā un pieejamības nodrošināšana visiem.
Plānotās darbības: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, vietējiem iedzīvotājiem.

3.1.1.Rīcība- Ārpus telpas vietu izveide un labiekārtošana (bērnu laukumi, sporta laukumi, kultūras pasākumu vietas- estrādes, pastaigas taku un atpūtas vietu izveide, atrakciju vietu, parku /dārzu izveide vai sakopšana utml.). Pieejamais finansējums- 22924.46 LVL  
Rīcības mērķis:
  atbalstīt un stimulēt iedzīvotājus sadarboties teritorijas apkārtējas vides labiekārtošanā, sakopšanā un kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību pieejamības nodrošināšanā visiem.
Plānotās darbības: bērnu laukumu, sporta laukumu, kultūras pasākumu vietu- estrāžu, pastaigas taku, atpūtas, atrakciju vietu izveide un labiekārtošanu, parku /dārzu atjaunošana, ierīkošana vai sakopšana utml., kā arī ar nepieciešamā aprīkojuma iegādi.

3.1.2.Rīcība- Brīvā laika pavadīšanas vietu izveide un labiekārtošana telpās (bērnu, pusaudžu, pensionāru, invalīdu, sieviešu un dažādu interešu grupu uzturēšanās - saieta vajadzībām). Pieejamais finansējums- 30044.57 LVL  
Rīcības mērķis:
  atbalstīt un stimulēt iedzīvotājus sadarboties teritorijas apkārtējas vides labiekārtošanā, sakopšanā un kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību pieejamības nodrošināšanā visiem.
Plānotās darbības: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

3.2.1.Rīcība- Vienotas norāžu un informācijas sistēmas izveide un ierīkošana kultūras, izglītojošo, vēsturisko, ainavisko vērtību, atpūtas vietu, objektu, pakalpojumu, preču iegādes vietu sasniedzamības nodrošināšanai teritorijas apmeklētājiem. Kopīgu vai vienotu apskates/atpūtas vietu maršrutu ieviešana dažāda veida sasniedzamībai (velo, moto, auto, pastaiga, izjādes), ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus. Pieejamais finansējums- 10014.86 LVL
Rīcības mērķis:
  atbalstīt un stimulēt iedzīvotājus sadarboties teritorijas apkārtējas vides labiekārtošanā, sakopšanā un kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību pieejamības nodrošināšanā visiem.
Plānotās darbības: vienota teritoriālo norāžu un informācijas sistēmas (plānu/stendu) izgatavošana un uzstādīšana partnerības teritorijā.

3.2.2.Rīcība- Kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo objektu apkārtējās vietas sakopšana un labiekārtošana, t.sk. informatīvo stendu/tuvākā apkaimē sasniedzamo pakalpojumu norāžu izveide,
jaunu intelektuālo objektu izveide(kolekcijas, novadpētniecības centri)- 10014.86 LVL

Rīcības mērķis:  atbalstīt un stimulēt iedzīvotājus sadarboties teritorijas apkārtējas vides labiekārtošanā, sakopšanā un kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību pieejamības nodrošināšanā visiem.
Plānotās darbības: Objektu sakopšana un labiekārtošana partnerības teritorijā.

Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0=”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”).

Nr. p.k.

Kritērijs

Maksimā­lais punktu skaits

1

Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts.

2

2

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas

2

3

Projekta idejas novitāte projekta iesniegumā tiek minēts termins „jauninājumi” teritorijā

2

4

Projekta ietekme uz atbilstošās infrastruktūras izveidi (infrastruktūra ir jāsasaista ar pakalpojumiem vai sabiedriskām aktivitātēm), pakalpojuma pieejamību , konkurētspēju (ja rīcība ir atbilstoša 413.pasākuma aktivitātēm, kas sasniedz 3.ass mērķus, tad to mērķis ir nevis konkurētspējas attīstība, bet dzīves kvalitātes uzlabošana un lauku ekonomikas dažādošanas veicināšana. Konkurētspējas paaugstināšana ir 1.ass mērķis un līdz ar to rīcībai būtu jābūt atbilstošai kādam 1.ass pasākumiem) vai uzņēmējdarbības attīstību

2

5

Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasnieg­­šanu

2

6

Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā

2

7

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

2

8

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

2

9

Projekta ilgtspēja

2

10

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

11

Jaunu darba vietu radīšana un/vai  jau esošo saglabāšana

2

12

Projekta iesniedzēja iesniegto projektu skaits

2 punkti ja ir iesniegts 1 projekts, 1 punkts ja ir iesniegti 2 projekti, 0 punkti ja ir iesniegti 3 un vairāk projekti.

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

24

Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību attīstības stratēģijai sniedz projektiem, kuri ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu -13 punktus.

Specifiskie vērtēšanas kritēriji:

  1. Ja diviem iesniegtiem projektiem ir vienāds punktu skaits, tad augstāk tiek rindots projekts, kas tiks īstenots lauku teritorijā.
  2. Lai nodrošinātu vienmērīgu teritoriju attīstību, gadījumā, ja uz konkrēto projektu kārtu, vienā pagasta vai pilsētas  teritorijā atbalsta pretendenti ir iesniegušas lielāku skaitu projektu, (piemēram, 5 projektus) vērtēšanas komisija patur sev tiesības pie vienāda punktu skaita dot priekšroku tiem pretendentu projektam, kas pārstāv pagasta teritoriju, no kuras ir iesniegts  mazāks projektu skaits.   

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties un tā ir pieejama: Biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā -Kr.Valdemāra 21a , Talsos. Mājas lapās: www.lad.gov.lv, www.talsupartneriba.lv
Projektu iesniegumus pieņems: Biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā -Kr.Valdemāra 21a , Talsos. 
17.05.2010.
Antra Jaunskalže
biedrības „Talsu rajona partnerība” valdes priekšsēdētāja, tālr.: 63221596, mob.:29193595
e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv
      Atpakaļ
<< Oktobris 2023 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Biedrības "Talsu partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLA

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2023-09-11 09:02:48