Talsu partnerība  
Aktualitātes | LEADER 2014-2020 plānošanas periods | Par biedrību | Publicitāte. Iedzīvotāju iesaiste. | Sadarbības projekti | LEADER 2007-2013 plānošanas periods | Kontakti
Talsu partnerība
Ezera iela 5, Talsi, Talsu novads, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

LEADER
projektu karte

 


42987

Talsu rajona partnerība" izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa VIII kārtu Lauku attīstības programmas 411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un 413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros
03.03.2014


Projekta iesniegumus pieņems no 2014. gada 7. aprīļa līdz 2014. gada 7. maijam

VIII kārtas ietvaros pieejamais finansējums EUR 69045,11

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:
413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2.aktivitāte – „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

3.1.1. Rīcība –Ārpustelpu teritoriju labiekārtošana, vides, dabas, kultūras vērtību un citu objektu apkārtējās teritorijas labiekārtošana. Pieejamais finansējums – EUR 56424,85

Mērķis
- veicināt apkārtējās vides, dabas un kultūras vērtību pieejamību iedzīvotājiem un tūristiem, labiekārtojot publiski pieejamas ārpustelpu teritorijas.

Rīcības ietvaros ir paredzēts atbalsts ārtelpu infrastruktūras izveidei sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem. Piemēram, atbalsts:
- Dabas, kultūras, ainavisko, intelektuālo objektu, muzeju, muižu, baznīcu, kapsētu, kapliču, seno kulta vietu, svētvietu un citu objektu apkārtējās vides labiekārtošana;
- Informatīvo stendu, norāžu un informācijas sistēmas izveide, ierīkošana un atjaunošana;
- dabas vai kultūras objektu apskates maršrutu labiekārtošana;
- citi risinājumi, kas atbilst rīcības mērķim un saistošajiem normatīvajiem aktiem.411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2.2.2.rīcība. Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei un pārstrādei. Pieejamais finansējums – EUR 12620,26

Mērķis -veicināt lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības attīstību un konkurētspējas uzlabošana, veicināt lauksaimniecības produktu ražošanu un pārstrādi mājas apstākļos, radot pievienoto vērtību lauksaimniecības produktiem.

1.apakšaktivitāte – Lauksaimniecības uzņēmumu saimnieciskās darbības uzsākšana un attīstība.

Rīcības ietvaros ir paredzēts atbalsts iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu ražošanai un pirmapstrādei, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošanai, kā arī ilggadīgo augļkopības kultūraugu (izņemot zemenes) stādu iegādei, stādījumu balstu ierīkošanai, žogu un žogu balstu iegādei, uzstādīšanai un stādījumu ierīkošanai.

Pasākuma mērķa grupa ir lauksaimniecības uzņēmumi vai fiziskās personas, kas nodarbojas vai kas plāno nodarboties ar lauksaimniecības produktu ražošanu un pirmapstrādi.

411.pasākuma „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2.apakšaktivitāte – Lauksaimniecības produktu pirmapstrāde un pārstrāde mājas apstākļos

Rīcības ietvaros ir paredzēts atbalsts iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegādei un uzstādīšanai, infrastruktūras izveidei lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos, t.sk. pašu saražotās produkcijas iepakošanai.
 
Pasākuma mērķa grupa ir juridiskas un fiziskas personas, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produktu pirmapstrādi un pārstrādi mājas apstākļos.

Sagatavojot projekta iesniegumu, jāievēro Vietējā attīstības stratēģijā noteiktā nošķirtība.

Projekta pieteikumu un pielikumu dokumentāciju iesniedz trīs eksemplāros.

Projekta iesniegumus var iesniegt elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu:
lad@lad.gov.lv.

Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.
Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0=”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”).Projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijiNr. P.k.

Kritērijs

Maksimā­lais punktu skaits

1

     Projekta saturiskā atbilstība rīcībai (2 – „atbilst”, 0 – „neatbilst”). Ja projekts iegūst 0 punktu, tad tas tālāk netiek vērtēts un saņem negatīvu atzinumu.

2

2

Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts vietējās attīstības stratēģijas ietvaros

2

3

Projekts tiek īstenots lauku teritorijā (ārpus pilsētām – Talsi, Stende, Sabile, Valdemārpils)

2

4

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas

2

5

Projekta iesniegumā norādīta pamatota idejas novitāte.

2

6

Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju/mērķa grupu vajadzību sasnieg­­šanu, ir pamatots nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā (norādīta mērķa grupa, problēma, risinājumi, reālie atbalsta saņēmēji, to skaits u.c. rādītāji)

2

7

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

2

8

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

2

9

Pamatots, kā tiks nodrošināta projekta ilgtspēja.

2

10

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

11

Jaunu darbavietu radīšana un/vai jau esošo saglabāšana

2

12

Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts vietējās attīstības stratēģijas ietvaros

2

13

Projekta iesniedzēja iesniegto projektu skaits:

2 punkti, ja ir iesniegts pirmais projekts; 1 punkts ja ir iesniegti 2 projekti; 0 punkti, ja ir iesniegti 3 un vairāk projektu plānošanas periodā.

Lai nodrošinātu vienmērīgu finansējuma piesaisti partnerības teritorijai, punkti netiek piešķirti arī tad, ja, neatkarīgi no iesniedzēja, viena pagasta vai pilsētas teritorijā visā plānošanas periodā (2007.-2013.g.) ir apstiprināti 4 un vairāk projektu.

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

26Papildus kritēriji:
2.prioritātes 2.pasākuma 1.rīcībai
- Nodarbinātības iespēju vairošana un uzņēmējdarbības attīstīšana un 2.rīcībai - Atbalsts lauksaimniecības produktu ražošanai, pirmapstrādei un pārstrādei.14

Projekts veicina ekonomisko attīstību

2Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību attīstības stratēģijai sniedz projektiem, kuri ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu - 16 punktus.

Specifiskie vērtēšanas kritēriji.
Ja diviem projektiem ir vienāds punktu skaits, tad:
1. Augstāk tiek rindots projekts, kas tiks īstenots lauku teritorijā.
2. Priekšroka tiek dota teritorijai (projektu īstenošanas vieta), kurā uz vienu iedzīvotāju piesaistīts mazākais ELFLA finansējums.

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā Kr.Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201, interneta mājas lapās: www.lad.gov.lv, www.talsupartneriba.lvProjektu iesniegumi tiks pieņemti biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā Kr.Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201 darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00.

7.maijā projektu iesniegumu pieņemšana no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Kontaktinformācija:
Antra Jaunskalže
Biedrības „Talsu rajona Partnerība”
valdes priekšsēdētāja, ELFLA administratīvā vadītāja
mob.: 29193595
e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv
      Atpakaļ
<< Oktobris 2022 >>
POTCPSSv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Biedrības "Talsu partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLA

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2022-10-26 10:20:44