Talsu partnerība  
Aktualitātes | LEADER 2014-2020 plānošanas periods | Par biedrību | Publicitāte. Iedzīvotāju iesaiste. | Sadarbības projekti | LEADER 2007-2013 plānošanas periods | Kontakti
Talsu partnerība
Ezera iela 5, Talsi, Talsu novads, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

LEADER
projektu karte

 


47449

Biedrība „Talsu rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas IX kārtu Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam 401. pasākuma “Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstiprinātās Vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai
21.08.2014


Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no
2014.gada 22. augusta līdz 2014.gada 22. septembrim
IX  kārtā pieejamais publiskais finansējums ir EUR 26 912.35

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks Rīcības  programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.-2013.gadam „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros:

1.Rīcība. „Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība”, pieejamais finansējums EUR 26 912.35

Mērķis - attīstīt ceļu, sporta, kultūras un brīvā laika pavadīšanas objektu, infrastruktūras  atjaunošanu un labiekārtotas teritorijas izveidošanu ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības

Projektu iesniegumus drīkst iesniegt tikai vienā rīcības aktivitātē:
1.1. Pašvaldības ceļu būvniecība vai rekonstrukcija.
1.2. Vietējās nozīmes brīvā laika pavadīšanas, sporta un kultūras objektu būvniecība vai rekonstrukcija.
1.3. Publiski pieejamas teritorijas labiekārtošana.

Atbalsta teritorijas. 
Atbalsts pieejams tikai 15,5 km attālumā iekšzemē no piekrastes teritorijas vai pārējā teritorijas daļā – ja projekts ir tieši saistīts ar publiskajiem ūdeņiem, kuros tiek veikta rūpnieciskā zveja saskaņā ar noteikumiem par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanu iekšējos ūdeņos, vai, ja projekts ir tieši saistīts ar zivsaimniecības uzņēmuma pamatdarbību.

Sagatavojot projekta iesniegumu, jāievēro Vietējā attīstības stratēģijā noteiktā nošķirtība.
Iesniedzējs Projekta pieteikumu un pielikumu dokumentāciju iesniedz trīs eksemplāros biedrībā „Talsu rajona partnerība”.

Projekta iesniegumus var iesniegt elektroniskā dokumenta formā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.

Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0 = ”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5  = „labi”, 2  = „ļoti labi”).

Projekta atbilstības kritēriji vietējai attīstības stratēģijai par katru rīcības plānā iekļauto rīcību:

N.p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

1.

Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts.

Atbilst/neatbilst 0/2

2.

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas.

2

3.

Projekta iesniegumā pamatota idejas novitāte.

2

4.

Projekts ir nozīmīgs vietējā sabiedrībā un/vai mērķa grupas pārstāvjiem, projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā (norādīta mērķa grupa, problēma, risinājumi, reālie atbalsta saņēmēji, to skaits u.c. rādītāji)

2

5.

Projektā ietvertie objektīvi pārbaudāmie rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji ir pamatoti un izriet no projekta mērķa 

2

6.

Projekta izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem Projektā ietverti rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

2

7.

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe

2

8.

Projekta ilgtspējas pamatotība un nodrošināšana

2

9.

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

10.

Jaunu darba vietu vai daļēja laika darba vietu radīšana, to apraksts

2

11.

Ieguvums sabiedrībai (pamatots kā tiks nodrošināta izveidoto objektu/pakalpojumu pieejamība)

2

12.

Projekta īstenošanas teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts vietējās attīstības stratēģijas ietvaros

2

 

Maksimālais punktu skaits:

24

Papildus kritēriji

1.1. Rīcība „Ciematu, kuros veic zivsaimniecības darbības, infrastruktūras atjaunošana un attīstība”

13.

Projekta īstenošanas rezultātā ieguvums būs zivsaimniecības teritorijas infrastruktūras izveidošana un/vai uzlabošana, zivsaimniecības uzņēmumu pamatdarbības nodrošināšana, projekta pieteikumā skaidri norādīts, kāds būs minētais ieguvums.

2

1.2. Rīcība „ Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība”

14.

Projektā plānotās darbības saistītas ar zivsaimniecības un tūrisma attīstību teritorijā – jauna pakalpojuma izveide vai esošā pakalpojuma dažādošana (ar zivsaimniecības tradīcijām saistītais tūrisms, dabas tūrisms, aktīvais tūrisms)

2

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

26

 

 

Projekta pieteikuma novērtēšanas specifiskie kritēriji:
Ja diviem projektiem ir vienāds punktu skaits, tad:       
1. Priekšroka tiek dota projektiem, kas tiek realizēti ārpus pilsētas, novada centra vai vietējās teritorijas centra (mērvienība – kilometrs), lai veicinātu vienmērīgu biedrības darbības teritorijas attīstību.
2. Priekšroka tiek dota teritorijai (projektu īstenošanas vieta), kurā uz vienu iedzīvotāju piesaistīts mazākais EZF finansējums.

Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību attīstības stratēģijai sniedz projektiem, kuri ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu - 12 punktus.

Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā Kr.Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201, mājas lapās www.lad.gov.lv, www.talsupartneriba.lv

Projektu iesniegumu pieņemšana biedrības „Talsu rajona partnerība” birojā Kr.Valdemāra 21a, Talsi, LV-3201 darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.
Kontaktinformācija - Lolita Pļaviņa, EZF administratīvā vadītāja, mob: 22328884, e-pasts: e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv.
EZF administratīvā vadītāja  L.Pļaviņa
      Atpakaļ
<< Septembris 2023 >>
POTCPSSv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Biedrības "Talsu partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLA

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2023-09-11 09:02:48