Talsu rajona partnerība  
Aktualitātes | LEADER 2014-2020 plānošanas periods | Par biedrību | Publicitāte | Kontakti | LEADER 2007-2013 plānošanas periods
Talsu rajona partnerība
Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi, LV 3201, Latvija

+371 2232 8884,
talsu.partneriba@inbox.lv

 


"Talsu rajona partnerība" izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa II kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
Apskatīt komentārus (0)


24.05.2010


 

 

"Talsu rajona partnerība" izsludina atklātu projektu iesniegumu konkursa II kārtu Lauku attīstības programmas 413.pasākuma ietvaros “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.

 

Projekta iesniegumus pieņems no 2010. gada 28. jūnija līdz 2010. gada 28. jūlijam.

I kārtas ietvaros pieejamais finansējums Ls 183517,34.

Projektu īstenošanas ilgums ir 2 gadi pēc tam, kad LAD ir pieņēmis lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Finansējuma sadalījums pa rīcībām:

413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

 

1.aktivitāte “Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un program­mu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem”

 

1.1.1.   Rīcība: Prasmju attīstības iespējas un informācijas pieejamība mērķa grupām. Pieejamais finansējums – 18351,73 LVL

Rīcības mērķis: radīt piemērotu infrastruktūru pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem, stimulējot un atbalstot sociālo grupu iedzīvotāju izglītošanu, informēšanu un prasmju apguvi, aktivizējot tos sociālai un ekonomiskai darbībai.

Plānotās darbības:  jaunu iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

 

2.1.1.Rīcība- Sociālo/saimniecisko pakalpojumu centru izveide/ darbības paplašināšana un iekārtošana. Pieejamais finansējums- 18351,73 LVL

Rīcības mērķis:  atbalstīt un stimulēt kvalitatīvu sociālo un saimniecisko pakalpojumu un preču pieejamību iedzīvotājiem, veicināt sociālo pakalpojumu pieejamība laukos un sociālās izslēgtības mazināšanu, nodrošināt aktīvāko iedzīvotāju sadarbību to radīšanā un pieejamības nodrošināšana visiem.

Plānotās darbības: jaunu centru ierīkošana vai esošo paplašināšana, pakalpojumu pieejamībai vietējiem iedzīvotājiem.

 

 2.2.1.Rīcība- Kopīga vai īpaša (t.sk. vizuāli uzlabta) noformējuma attīstīšana atsevišķu preču grupām vai precēm. Pieejamais finansējums- 9175,87 LVL

Rīcības mērķis:  atbalstīt un stimulēt kvalitatīvu sociālo un saimniecisko pakalpojumu un preču pieejamību iedzīvotājiem, veicināt sociālo pakalpojumu pieejamība laukos un sociālās izslēgtības mazināšanu, nodrošināt aktīvāko iedzīvotāju sadarbību to radīšanā un pieejamības nodrošināšana visiem.

Plānotās darbības: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai vietējiem iedzīvotājiem.

 

413.pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

2.aktivitāte- iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un pro­grammu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

 1.2.1. Rīcība- Kultūras, sporta un informācijas/izglītošanas centru izveide/darbības paplašināšana un iekārtošana. Pieejamais finansējums 45879,34 LVL

Rīcības mērķis:  stimulēt un atbalstīt visu sociālo grupu iedzīvotājus izglītošanā, informēšanā, prasmju ieguvē, aktivizējot tos sociālai un ekonomiskai darbībai, savstarpējai izpratnei un sadarbībai teritorijas attīstīšanā

Plānotās darbības: jauna centra ierīkošana vai esošā paplašināšana, centra labiekārtošana un aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai.

 

2.2.2.Rīcība - Nodarbinātības iespēju vairošana, īpaši iesaistot sociāli mazaizsargātās iedzīvotāju grupas. Pieejamais finansējums- 18351,73 LVL  

Rīcības mērķis: atbalstīt un stimulēt kvalitatīvu sociālo un saimniecisko pakalpojumu un preču pieejamību iedzīvotājiem, veicināt sociālo pakalpojumu pieejamība laukos un sociālās izslēgtības mazināšanu, nodrošināt aktīvāko iedzīvotāju sadarbību to radīšanā un pieejamības nodrošināšana visiem.

Plānotās darbības: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, vietējiem iedzīvotājiem.

 

3.1.1.Rīcība- Ārpus telpas vietu izveide un labiekārtošana (bērnu laukumi, sporta laukumi, kultūras pasākumu vietas- estrādes, pastaigas taku un atpūtas vietu izveide, atrakciju vietu, parku /dārzu izveide vai sakopšana utml.). Pieejamais finansējums- 27527,60 LVL  

Rīcības mērķis:  atbalstīt un stimulēt iedzīvotājus sadarboties teritorijas apkārtējas vides labiekārtošanā, sakopšanā un kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību pieejamības nodrošināšanā visiem.

Plānotās darbības: bērnu laukumu, sporta laukumu, kultūras pasākumu vietu- estrāžu, pastaigas taku, atpūtas, atrakciju vietu izveide un labiekārtošanu, parku /dārzu atjaunošana, ierīkošana vai sakopšana utml., kā arī ar nepieciešamā aprīkojuma iegādi.

 

3.1.2.Rīcība- Brīvā laika pavadīšanas vietu izveide un labiekārtošana telpās (bērnu, pusaudžu, pensionāru, invalīdu, sieviešu un dažādu interešu grupu uzturēšanās - saieta vajadzībām). Pieejamais finansējums- 27527,60 LVL  

Rīcības mērķis:  atbalstīt un stimulēt iedzīvotājus sadarboties teritorijas apkārtējas vides labiekārtošanā, sakopšanā un kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību pieejamības nodrošināšanā visiem.

Plānotās darbības: iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.

 

3.2.1.Rīcība- Vienotas norāžu un informācijas sistēmas izveide un ierīkošana kultūras, izglītojošo, vēsturisko, ainavisko vērtību, atpūtas vietu, objektu, pakalpojumu, preču iegādes vietu sasniedzamības nodrošināšanai teritorijas apmeklētājiem. Kopīgu vai vienotu apskates/atpūtas vietu maršrutu ieviešana dažāda veida sasniedzamībai (velo, moto, auto, pastaiga, izjādes), ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus. Pieejamais finansējums- 9175,87 LVL

Rīcības mērķis:  atbalstīt un stimulēt iedzīvotājus sadarboties teritorijas apkārtējas vides labiekārtošanā, sakopšanā un kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību pieejamības nodrošināšanā visiem.

Plānotās darbības: vienota teritoriālo norāžu un informācijas sistēmas (plānu/stendu) izgatavošana un uzstādīšana partnerības teritorijā.

 

3.2.2.Rīcība- Kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo objektu apkārtējās vietas sakopšana un labiekārtošana, t.sk. informatīvo stendu/tuvākā apkaimē sasniedzamo pakalpojumu norāžu izveide, jaunu intelektuālo objektu izveide (kolekcijas, novadpētniecības centri). 9175,87 LVL

 

Rīcības mērķis:  atbalstīt un stimulēt iedzīvotājus sadarboties teritorijas apkārtējas vides labiekārtošanā, sakopšanā un kultūrvēsturisko, ainavisko, intelektuālo vērtību pieejamības nodrošināšanā visiem.

Plānotās darbības: Objektu sakopšana un labiekārtošana partnerības teritorijā.

 

 

 

Projektu vērtēšanas kritēriji visām rīcībām ir vienoti.

Atbilstoši katram vērtēšanas kritērijam, kas nosaka projekta atbilstību attīstības stratēģijai, piešķir noteiktu punktu skaitu no 0 līdz 2 (0=”ļoti vāji”, 0,5 = „vāji”, 1 = „apmierinoši”, 1,5 = „labi”, 2 = „ļoti labi”).

 

Nr. p.k.

Kritērijs

Maksimā­lais punktu skaits

1

Projekta saturiskā atbilstība rīcībai. Ja šajā kritērijā projekts saņem 0 punktu, projekts tālāk netiek vērtēts.

2

2

Projekts ir izstrādāts, pamatojoties uz attīstības stratēģiju, tajā pamatota plānotā rīcība un nepieciešamība veikt pārmaiņas

2

3

Projekta idejas novitāte projekta iesniegumā tiek minēts termins „jauninājumi” teritorijā

2

4

Projekta ietekme uz atbilstošās infrastruktūras izveidi (infrastruktūra ir jāsasaista ar pakalpojumiem vai sabiedriskām aktivitātēm), pakalpojuma pieejamību, konkurētspēju (ja rīcība ir atbilstoša 413.pasākuma aktivitātēm, kas sasniedz 3.ass mērķus, tad to mērķis ir nevis konkurētspējas attīstība, bet dzīves kvalitātes uzlabošana un lauku ekonomikas dažādošanas veicināšana. Konkurētspējas paaugstināšana ir 1.ass mērķis un līdz ar to rīcībai būtu jābūt atbilstošai kādam 1.ass pasākumiem) vai uzņēmējdarbības attīstību

2

5

Projekta īstenošana tiek virzīta uz iedzīvotāju (t.sk. mērķa grupu) vajadzību sasnieg­­šanu

2

6

Projekta nozīmīgums izvēlēto mērķa grupu vajadzību risināšanā

2

7

Projektā ietverti objektīvi pārbaudāmi rezultāti un sociāli ekonomiskās ietekmes rādītāji

2

8

Projekta budžeta pārskatāmība un detalizācijas pakāpe, izmaksu atbilstība plānotajiem uzdevumiem, to samērojamība ar plānotajiem rezultātiem

2

9

Projekta ilgtspēja

2

10

Plānotās aktivitātes projekta publicitātei un informācijas izplatīšanai

2

11

Jaunu darba vietu radīšana un/vai  jau esošo saglabāšana

2

 

 

 

 

Papildus iegūstami punkti

 

12

Teritorijā vēl nav īstenots neviens projekts attīstības stratēģijas ietvaros

4

13

Projekts tiek īstenots lauku teritorijā

2

14

Projekta iesniedzēja iesniegto projektu skaits

2

 

 

 

 

Maksimālais kopējais punktu skaits

30

Pozitīvu atzinumu par projekta atbilstību attīstības stratēģijai sniedz projektiem, kuri ieguvuši vismaz minimālo punktu skaitu -15 punktus.

          Ar Vietējo attīstības stratēģiju var iepazīties un tā ir pieejama: Ziemeļkurzemes NVO centrā Talsos, Lauku konsultāciju birojā Talsos, www.lad.gov.lv, www.talsupartneriba.lv

Projektu iesniegumus pieņems: „Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrā” Kr.Valdemāra 17a, Talsos.     

17.05.2010.

Antra Jaunskalže

biedrības „Talsu rajona partnerība” koordinatore Tālr.: 63221596, mob.: 29193595

e-pasts: talsu.partneriba@inbox.lv

 

 

 

rīcības plāns ar grozījumiem >>>>

 

 

 

 

 
      Atpakaļ

atstāj tukšu: atstāj tukšu:
vārds:
Ievadiet drošības kodu:

Visual CAPTCHA<< Jūlijs 2019 >>
POTCPSSv
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Biedrības "Talsu rajona partnerība" mājaslapas izveidošana un uzturēšana tiek līdzfinansēta no ELFLA

Pēdējās izmaiņas veiktas: 2020-06-10 09:47:00